Volg Ratatouille op Facebook!

Inschrijven

Ons beleid

Medewerkers

Onze pedagogische medewerkers maken het verschil!

Zij zorgen ervoor dat u en uw kind zich bij ons thuisvoelen en maken het verschil tussen een gewoon kinderdagverblijf en Kindercentrum Ratatouille. Onze medewerkers zijn enthousiast, gedreven en hebben een warm hart voor uw kinderen! Wij vinden het belangrijk om een geëmailleerd team te hebben (twintigers, veertigers, moeders, mbo’ers, hbo’ers) en samen te vergaderen en brainstormen over de kwaliteit van onze kinderopvang.

Ik als houder / management heb meerder diploma’s op het gebied van kinderopvang SPW 3 en SPW 4 en de HBO opleiding Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach pedagogiek. Daarnaast ben ik aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Om de kinderen altijd te kunnen geven waar ze op dat moment behoefte aan hebben, ondersteunt het management dagelijks (indien nodig) de pedagogisch medewerksters in de groep.

De coördinatoren in de groepen bewaken de dagelijkse kwaliteit en informeren het management over eventuele bijzonderheden.

Stagaires

Kindercentrum Ratatouille biedt stagiaires de mogelijkheid aan om praktijkervaring op te doen. Op iedere groep is er dagelijks plek voor één (SPW) stagiaire. I.v.m. de rust op de groep bieden wij alleen stageplaatsen voor minimaal een half jaar. Stagiaires worden begeleidt door één vaste pedagogisch medewerker. Stagiaires zijn ten aller tijde boventallig werkzaam binnen de groep.

Oudercommissie

Ouders worden actief betrokken bij het beleid van de opvang. Hieraan nemen twee ouders deel die vervolgens meerdere malen per jaar vergaderen met ons management, en geven hierin advies over onderwerpen zoals het pedagogisch beleidsplan, risico inventarisatie o.h.g.v. veiligheid en gezondheid, voeding en openingstijden. Voor ideeën, vragen en tips kunt u contact met de oudercommissie opnemen via oudercomissie@kindercentrumratatouille.nl

Onze oudercommissie wordt vertegenwoordigd door Rona Kneepkens en Priscilla Laheije.

Klachtenregeling

Interne klachtenprocedure Kindercentrum Ratatouille

Kindercentrum Ratatouille heeft een interne klachtenregeling. De kwaliteit van de opvang vinden wij zeer belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat wanneer u niet tevreden bent, u ons dit laat weten en dat we samen kunnen kijken naar een goede oplossing.

Interne klachtenprocedure

Kindercentrum Ratatouille  geeft er de voorkeur aan dat u een evt. klacht in eerste instantie bespreekt met de directe betrokkene. Bij een klacht m.b.t. gedrag van de houder of bij de houder werkzame personen bijv. m.b.t. het gebeuren binnen de groep,  of het pedagogisch handelen van een medewerkster, legt u uw klacht neer bij de betrokken (pedagogisch) medewerker. De pedagogisch medewerker probeert in overleg met u, en indien nodig ook gezamelijk met de groepscoördinator, de klacht op te lossen en te rapporteren aan de klachtenfunctionaris/managementassistent, waarna de directie wordt geïnformeerd.

Bij een klacht met een administratief karakter bijv. m.b.t. de plaatsingsovereenkomst, neemt u contact op met onze administratie. Zij proberen samen met u de klacht op te lossen en rapporteren dit vervolgens aan klachtenfunctionaris/managementassistent, waarna de directie wordt geïnformeerd. Leidt dit voor u niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u schriftelijk een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris en managementassistent Mevr. L. Peters zij is te bereiken per mail via info@kindercentrumratatouille.nl

Indienen klacht 

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen 2 maanden ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht

De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Na afhandeling van de klacht wordt de klacht toegevoegd aan het klachtendossier van het desbetreffende jaar. Jaarlijks wordt het klachtendossier geëvalueerd en wordt de GGD en de O.C. d.m.v. het klachtenjaarverslag hierover geïnformeerd. Het klachtenjaarverslag wordt toegevoegd aan de map met documenten die ter inzage voor ouders op Kindercentrum Ratatouille klaar ligt  (speelhal).

Externe klachtafhandeling

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Kindercentrum Ratatouille aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Vaste vrije dagen 
  • Nieuwejaardag
  • 1e & 2e paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • 1e & 2e pinksterdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • 1e en 2e kerstdag